Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Νομοθεσία - Εγκύκλιοι

  • Στην περίπτωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που έχουν τελωνιστεί με απαλλαγή από ΦΠΑ για τα οποία παύει να ισχύει η επαγγελματική άδεια συνεπεία ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής με την τήρηση των προς τούτο προϋποθέσεων και από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι συμπληρώθηκαν οι απαιτούμενες μέρες ναύλωσης μέχρι την πώληση του πλοίου σε αλλοδαπή εταιρεία και τη διαγραφή του από τα ελληνικά νηολόγια (δηλαδή οι όροι χορήγησης της απαλλαγής πληρώθηκαν έως την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή της εξαγωγής), δεν οφείλεται ΦΠΑ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού και δεν γίνεται άρση της χορηγηθείσας απαλλαγής


  • Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.


  • 1
  • 2