Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17η - ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣ-ΕΞΑΓ.
....
Αρ. Πρωτ.: Δ17Ε 5004601 ΕΞ2012
ΠΡΟΣ : Ως ΠΔ
 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής.


Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 α) του άρθρου 27 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, πέραν των άλλων, στην εμπορική ναυσιπλοΐα ή για άλλη εκμετάλλευση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ 395/Α΄), η διάθεση ατελώς εισαχθέντων ειδών σε άλλες χρήσεις από αυτές για τις οποίες χορηγήθηκε η ατέλεια ή η διάθεση στη γενική κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς πληρωμή των οφειλόμενων δασμών και φόρων, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Τελωνειακό Κώδικα κυρώσεις περί λαθρεμπορίας, συνεπάγεται την άρση της παρασχεθείσας ατέλειας και την είσπραξη των δασμών και φόρων.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/85 (ΦΕΚ 171 Α΄), οι διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν. 896/37 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου η χρησιμοποίηση σε άλλες χρήσεις ή η διάθεση στη γενική κατανάλωση των αναφερομένων σε αυτές ειδών γίνει μετά την πάροδο 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελής ή με μειωμένους δασμούς και φόρους παράδοσή τους και έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια που χορηγήθηκε για τα είδη αυτά, με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.
Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2012
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2960/01, Τελωνειακή οφειλή είναι η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι Τελωνειακής Αρχής για καταβολή του συνόλου των δασμών, των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών δικαιωμάτων του Δημοσίου, που αναλογούν σε εμπορεύματα και τα επιβαρύνουν κατά τις οικείες διατάξεις. Επιπλέον, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Τελωνειακού Κοινοτικού Κώδικα, η τελωνειακή οφειλή γεννάται πέραν των άλλων από τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ένα καθεστώς ή προορισμό ή από τη μη τήρηση ενός από τους όρους που είχαν τεθεί για την υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο συγκεκριμένο καθεστώς, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση ειδικότερα καθοριζόμενη.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 155 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες, ως λαθρεμπορία θεωρείται η διάθεση στην κατανάλωση χωρίς έγγραφη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής και πληρωμή του εισαγωγικού δασμού, φόρου και λοιπών επιβαρύνσεων εμπορευμάτων, τα οποία έχουν εισαχθεί δυνάμει νόμου ή σύμβασης, ατελώς ή με μειωμένες επιβαρύνσεις για ορισμένες ειδικές χρήσεις ή η χρησιμοποίηση αυτών των εμπορευμάτων σε άλλες χρήσεις εκτός των ορισμένων ειδικών τοιούτων.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.2960/01 το Δημόσιο διατηρεί αμείωτες τις απαιτήσεις του κατά του κυρίου των εμπορευμάτων για δασμούς φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που δεν είχαν εισπραχθεί, όπως επίσης και για εκείνες που είχαν ελλιπώς βεβαιωθεί ή εισπραχθεί. Ως ελλιπώς βεβαιωθέντα ή εισπραχθέντα θεωρούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν ή εισπράχθηκαν ελλιπώς, αν κατά των υστέρων έλεγχο αποδειχθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι για το καθεστώς στο οποίο είχαν υπαχθεί τα εμπορεύματα, όροι.
7. Σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. Δ18 5036889 ΕΞ 2010/6-9-2010 ΔΥΟ και Δ17Ε 5043093 ΕΞ 2011/21-10-2011 ΔΥΟ έχουν παρασχεθεί οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση των επαγγελματικών σκαφών καθώς και των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών εφοδίων που έχουν παραλάβει με απαλλαγή, που για οποιοδήποτε λόγο παύει να ισχύει η άδεια που τους έχει χορηγηθεί και την, συνεπεία τούτου, υποχρέωση για καταβολή στις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές του αναλογούντος φόρου.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2859/00 απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή ενώ σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 5, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος-μέλος.
Από τα ανωτέρω, προκύπτουν τα ακόλουθα:


1. Στην περίπτωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που έχουν τελωνιστεί με απαλλαγή από ΦΠΑ για τα οποία παύει να ισχύει η επαγγελματική άδεια συνεπεία ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής με την τήρηση των προς τούτο προϋποθέσεων (listing, intrastat, δ/ση εξαγωγής κλπ) και από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι συμπληρώθηκαν οι απαιτούμενες μέρες ναύλωσης μέχρι την πώληση του πλοίου σε αλλοδαπή εταιρεία και τη διαγραφή του από τα ελληνικά νηολόγια (δηλαδή οι όροι χορήγησης της απαλλαγής πληρώθηκαν έως την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή της εξαγωγής), δεν οφείλεται ΦΠΑ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού και δεν γίνεται άρση της χορηγηθείσας απαλλαγής
2. Αντίθετα στην περίπτωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής που έχουν τελωνιστεί με απαλλαγή από ΦΠΑ και οι ιδιοκτήτες τους προβαίνουν σε ενδοκοινοτική παράδοση των σκαφών ή σε εξαγωγή χωρίς όμως να έχουν συμπληρωθεί κατά τις διατάξεις του ν.2743/99 οι απαιτούμενες μέρες ναύλωσης μέχρι την πώληση του πλοίου και τη διαγραφή του από τα ελληνικά νηολόγια, καθόσον προφανώς δεν πληρώθηκαν οι όροι για τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή και το πλοίο δεν χρησιμοποιήθηκε ως όφειλε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή οφείλει να προβεί σε άρση της απαλλαγής και είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
....

Πρόσφατες Αναρτήσεις