Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Δημόσιοι Υπάλληλοι

  • Η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών που προβλέπεται από το άρθρο 114 παρ.6 εδ.4 του Ν.3528/2007 είναι δεσμευτική και επομένως οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι οφείλουν εντός αυτής να αποφανθούν αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης εις βάρος υπαλλήλου τους δια την συμπεριφορά τους, η οποία διώκεται ποινικώς.


  • Συμμόρφωση της Διοικήσεως προς ακυρωτική δικαστική απόφαση – Παράλειψη τοποθέτησης υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος – Αναδρομική καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης – Έναρξη της παραγραφής της σχετικής απαίτησης – Αναδρομική αναζήτηση ληφθεισών αποδοχών από υπάλληλο του οποίου η πράξη τοποθέτησης ακυρώθηκε.


  • Η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία καταργήθηκαν από 1.1.2013 τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας για λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και στρατιωτικούς, κατά το μέρος που η κατάργηση αυτή αφορά ειδικώς τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως οι ενάγοντες, αντίκειται στα άρθρα 25 παρ.1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.


  • Η αμετάκλητη ποινική απόφαση, κατά το αθωωτικό της σκέλος, καθώς και κατά τις περιλαμβανόμενες στο σκέλος αυτό επιμέρους κρίσεις της, είναι δεσμευτική για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά τον καταλογισμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων.