Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00

Δελτίο Τύπου 28/5/2020 – Καταδικαστική απόφαση ΕΔΔΑ. Άρνηση συμμορφώσεως προς δικαστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έλλειψη αποτελεσματικού ενδίκου βοηθήματος.

Η προβληματική της εκτελέσεως των δικαστικών αποφάσεων εκ μέρους της Διοικήσεως και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού συμμορφώσεως προς αυτές υπήρξε αντικείμενο της καταδικαστικής για την Ελλάδα αποφάσεως VASILOPOULOS c. GRÈCE που εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), μία υπόθεση που χειρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Γραφείο μας.    

Με την απόφαση της 28ης Μαΐου 2020, το Δικαστήριο του Στρασβούργου έκανε δεκτή την υπ’ αριθμ. 18106/12 προσφυγή, διαπιστώνοντας ευθεία παραβίαση των άρθρων 6 παρ. 1, 13 και 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ. Κατά τον έλεγχο επί του παραδεκτού, το Δικαστήριο, απορρίπτοντας σχετική ένσταση της Κυβέρνησης, επιβεβαίωσε, βασιζόμενο σε πάγια νομολογία του, ότι σε περίπτωση που η επικαλούμενη παραβίαση της Συμβάσεως αφορά συνεχιζόμενη κατάσταση, δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του κανόνα ασκήσεως της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Κατά τον έλεγχο δε της ουσιαστικής βασιμότητας, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η άρνηση συμμορφώσεως των εθνικών αρχών, ήτοι εν προκειμένω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς το περιεχόμενο αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπροσαρμογή και αναδρομική αύξηση του ποσού της συντάξεως του προσφεύγοντος, παραβιάζει το δικαίωμα προσβάσεως σε δικαστήριο (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ) και το δικαίωμα στο σεβασμό της περιουσίας (άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ) του τελευταίου. Περαιτέρω, εν όψει και της απουσίας στο εθνικό δίκαιο ενδίκου βοηθήματος, προκειμένου να πετύχει ο προσφεύγων την εκτέλεση της ως άνω δικαστικής αποφάσεως [την συμμόρφωση, δηλαδή, της Διοικήσεως], διαπιστώνεται και παραβίαση του δικαιώματος σε αποτελεσματική προσφυγή (άρθρο 13 ΕΣΔΑ). Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο επεδίκασε αποζημίωση 20.000 Ευρώ ως δίκαιη ικανοποίηση (υλική ζημία και ηθική βλάβη) και 452 Ευρώ για έξοδα και δικαστικές δαπάνες. Με την απόφαση πλέον αυτή αναγκαία καθίσταται εκ των πραγμάτων η αναθεώρηση του οικείου θεσμικού πλαισίου του Ν. 3068/2002, και προεχόντως ο πληρέστερος και αποτελεσματικός εκ μέρους των εθνικών δικαστηρίων έλεγχος της συμμορφώσεως της Διοικήσεως στις αποφάσεις που αυτά εκδίδουν.   

Από το Δικηγορικό Γραφείο Ν. Μ. Κονδύλη & Συνεργατών


Πρόσφατες Αναρτήσεις