ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣWELCOME TO OUR LAW OFFICECONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*
N. KONDYLIS & PARTNERS' LAW OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΔΑ)
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ"
ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενδεικτική επιλογή σημαντικών αποφάσεων από την νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων για την επιλογή των στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης και εν γένει εκπαιδευτικών ζητημάτων
 
Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού
ΔΕΦΑ 973/2008
«…Στο άρθρο 16 (παρ. 1 και 2) του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'), ορίζεται ότι: «1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής... 2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των μελών είναι διετής... β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σ' αυτές για δύο (2) έτη με δυνατότητα μιας μόνον παράτασης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για άλλα δύο (2) έτη». Επίσης, στο άρθρο 17 παρ. 1 του ως άνω νόμου 2413/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α'), ορίζεται ότι «1α. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από δημόσιο εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β) Αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού ορίζονται εκπαιδευτικοί που έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. γ) Οι αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.)».
Εξάλλου, στο άρθρο 17 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) (ΦΕΚ 45 Α') ορίζεται ότι: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης. 3. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου. Όταν την έκδοση της διοικητικής πράξης ζητά ο ενδιαφερόμενος αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή». Περαιτέρω, στο άρθρο 20 του ίδιου νόμου (ν. 2690/1999) ορίζεται ότι: «1. Όπου ο νόμος για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της. 2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς. 3. Το αρμόδιο για την έκδοση διοικητικής πράξης όργανο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη άλλου οργάνου οικειοθελώς. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την απλή γνώμη».
Κατά γενική δε αρχή του διοικητικού δικαίου η πρόταση προέρχεται εκ της πρωτοβουλίας του διατυπούντος την πρόταση διοικητικού οργάνου. υποβληθείσης δε της προτάσεως το αρμόδιο για την έκδοσή της εκτελεστής πράξεως όργανο διατηρεί ελευθερία για να προβεί κατ' αρχήν στην περί της οποίας η πρόταση ενέργεια ή απόσχει ταύτης εντελώς. Αποφασίζον όμως να ενεργήσει, κατ' αρχήν, οφείλει να ενεργήσει σύμφωνα προς τον με την πρόταση υποδεικνυόμενο τρόπο. Από την άποψη δε αυτή η πρόταση ομοιάζει προς τη σύμφωνο γνωμοδότηση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις και σκέψεις που εκτέθηκαν και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι, ενώ για την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπεβλήθη από μέρους της αρμόδιας Διευθύνσεως του καθ' ου Υπουργείου θετική αιτιολογημένη πρόταση όπως παραμείνει ο αιτών ως Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαιδεύσεως Εξωτερικού στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Φραγκφούρτη, δεν γίνεται αποδεκτή η εν λόγω πρόταση και η προσβαλλομένη απόφαση της Υπουργού εκδίδεται με περιεχόμενο διαφορετικό από της προτάσεως, χωρίς όμως να αιτιολογείται η απόκλιση αυτή. Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατά τρόπο μη σύμφωνο προς τον δια της προτάσεως υποδεικνυόμενο τρόπο, χωρίς να αιτιολογείται η απόκλιση αυτή, είναι μη νόμιμη και για το λόγο αυτό ακυρωτέα. Κατ' ακολουθία η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη (απόφαση) της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».


ΔΕΦΑ 2104/2007

«…για την επιλογή σε θέση Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ο νόμος ορίζει ορισμένα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι και περαιτέρω επαφίεται στην ουσιαστική κρίση της Διοικήσεως για την επιλογή των καταλληλότερων για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων. Οι διατάξεις όμως αυτές, ερμηνευόμενες ενόψει των άρθρων 2 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, που επιβάλλουν το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου και διασφαλίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την σταδιοδρομία του κάθε πολίτη κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας, καθώς και της αρχής του κράτους δικαίου στο οποίο απέβλεψε το Σύνταγμα με το σύνολο των καθιερουμένων απ' αυτό εγγυήσεων για τον πολίτη, επιβάλλουν όπως προκύπτει από το πρακτικό επιλογής, ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται επί τη βάσει νόμιμων κριτηρίων. Πρέπει, δηλαδή, να εκτίθενται στο εν λόγω πρακτικό τα πραγματικά περιστατικά, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους, κατ' εκτίμηση των περιστατικών αυτών, ήχθη η επιτροπή στην κρίση της, ώστε να καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος, δεδομένου ότι, ουσιαστική κρίση δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεται στη Διοίκηση δικαίωμα αυθαίρετης επιλογής, αλλά παρέχεται σε αυτήν στάδιο διακριτικής ευχέρειας, υποκείμενης οπωσδήποτε στο δικαστικό έλεγχο (πρβλ. ΣτΕ 2607/1992, 3553/1991, 1990/1990). Επομένως, η αόριστη και γενική αναφορά στο πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού … χωρίς καμία ειδική αναφορά πραγματικών δεδομένων και στοιχείων αξιολόγησης των υποψηφίων, από τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 2 της προαναφερόμενης από 9-8-2001 Υπουργικής Απόφασης, αποτελεί αόριστη και ανεπαρκή αιτιολογία, εφόσον δεν παρατίθεται στο πρακτικό, έστω και συνοπτικά, ούτε προκύπτει από το φάκελο, σε ποια δεδομένα στήριξε το Συμβούλιο την κρίση του, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ακυρωτικός έλεγχος της αιτιολογίας αυτής (πρβλ. ΣτΕ 3117/2005, 3885/2002, 758/2002, 2659/2001 και ΣτΕ: πρακτικό επεξεργασίας π.δ. 281/2005). Είναι ως εκ τούτου πλημμελής η προσβαλλόμενη πράξη, η οποία ερείδεται επί του ως άνω ανεπαρκώς αιτιολογημένου πρακτικού, και για το λόγο αυτό, που προβάλλεται βάσιμα με την κρινόμενη αίτηση, αυτή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αυτή πράξη, κατά το μέρος που αφορά τον αιτούντα, η υπόθεση δε να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση…».
 
 

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ|WELCOME TO OUR LAW OFFICE|CONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*