ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣWELCOME TO OUR LAW OFFICECONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*
N. KONDYLIS & PARTNERS' LAW OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΔΑ)
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ"
ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΕΦΑ 453/2010
 «…Επειδή, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, για τη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου της Διοικήσεως δεν αρκεί η παρουσία στη συνεδρίαση των μελών που αποτελούν τη νόμιμη απαρτία, αλλ` απαιτείται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των τακτικών μελών, καθώς και των αναπληρωματικών, για την περίπτωση κωλύματος των πρώτων, με την έγκαιρη και έγγραφη πρόσκλησή τους, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία προγενέστερα της συνεδριάσεως. Η τήρηση του τύπου αυτού δεν απαιτείται μόνον όταν η ημέρα συνεδριάσεως ορίσθηκε σε προγενέστερη συνεδρίαση, στην οποία μετείχαν όλα τα τακτικά μέλη, ή όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές και εκ των προτέρων καθορισμένες ημερομηνίες αποδεδειγμένως γνωστές σε όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου, καθώς και όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσελεύσεως του μέλους στη συνεδρίαση, γνωστή εκ των προτέρων, ή όταν το μέλος έχει δηλώσει εγγράφως πριν από τη συνεδρίαση κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν. Αν δεν έχει τηρηθεί ο τύπος αυτός και το συλλογικό όργανο συνεδριάσει χωρίς τη συμμετοχή τακτικού μέλους, η σχετική απόφαση είναι παράνομη, λόγω κακής συνθέσεως, είναι δε αδιάφορο το ότι τυχόν παρέστη το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος (βλ. ΣτΕ 175, 3598/2002, 2635/2000, 4030/1998 κ.ά.)….
Επειδή, υπό τα προεκτεθέντα δεδομένα, υφίστατο μεν, κατά την επίμαχη συνεδρίαση της 4ης/7ου/2007, απαρτία του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού μετείχαν στη σύνθεσή του πέντε (5) από τα επτά (7) συνολικώς διορισμένα τακτικά μέλη του, δεν υφίστατο όμως νομιμότητα της συνθέσεως του ενλόγω συλλογικού οργάνου, καθόσον : α) δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως ότι εκλήθη ο .... .... , ως τακτικό μέλος, προκειμένου να παραστεί κατά την επίμαχη συνεδρίαση, μη αρκούντος, προς απόδειξη της κλήσεως αυτού, του γεγονότος της αναγραφής στο προοίμιο της ενλόγω πράξεως ότι το ανωτέρω Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση «ύστερα από πρόσκληση όλων των μελών του», β) δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου το κώλυμα εξ αιτίας του οποίου δεν παρέστη κατά την επίμαχη συνεδρίαση το ως άνω τακτικό μέλος (...... ...), μη αρκούσης σχετικώς της περιεχόμενης στην ως άνω πράξη γενικής και αόριστης αναφοράς σε «ανειλημμένες υποχρεώσεις αυτού», γ) ο .... ..... , ως αναπληρωματικό μέλος το οποίο παρέστη κατά την επίμαχη συνεδρίαση προκειμένου να αναπληρώσει το ως άνω τακτικό μέλος ......... , αποχώρησε εν μέσω συνεδριάσεως, χωρίς να μνημονεύεται στη σχετική υπ` αριθμ.35/4-7-2007 πράξη ο λόγος του κατά τα ανωτέρω επιγενομένου κωλύματος συμμετοχής αυτού στην ένδικη διαδικασία των συνεντεύξεων - και - δ) παρέστη κατά τη συνεδρίαση της 4ης/7ου/2007 το τακτικό μέλος ..... ... ..... , αν και δεν μετείχε κατ` ουσίαν αυτός της επίμαχης διαδικασίας των συνεντεύξεων λόγω βραδείας προσελεύσεως και ενώ θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος. Ακυρωτέα συνεπώς, λόγω κακής συνθέσεως συλλογικού οργάνου, παρίσταται η προσβαλλόμενη πράξη, όπως βασίμως προβάλλεται δια του σχετικού λόγου της υπό κρίση αιτήσεως».

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ|WELCOME TO OUR LAW OFFICE|CONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*