Λειτουργία: Δε-Πα: 9.00-19.00


Διοικητικές Διαφορές - Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια / Συμβούλιο της Επικρατείας

 

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου, αναλαμβάνοντας την πλήρη νομική, δικαστική και εξώδικη, υποστήριξη των υποθέσεων αυτών με αποτελεσματικότητα και συνέπεια. Το νομικό μας επιτελείο διαθέτει πλήρη κατάρτιση στο αντικείμενο αυτό και μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα που έχει ανακύψει με την Δημόσια Διοίκηση, προασπίζοντας τα συμφέροντά σας έναντι των αυθαιρεσιών των κρατικών αρχών. Προτεραιότητά μας είναι ο πολίτης και η αποκατάσταση της νομιμότητας σε όλες τις εκφάνσεις της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης. Το Γραφείο μας ειδικεύεται περαιτέρω και στην προστασία των ατομικών και εν γένει ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - ΕΔΔΑ Στρασβούργο).

 


Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που διέπουν την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργείων, αποκεντρωμένων υπηρεσιών, ανεξαρτήτων αρχών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κόκ.), του συνόλου, δηλαδή, των δημοσίων υπηρεσιών της πολιτείας, την λειτουργία της (διοικητική δράση) και τις έννομες σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και Διοικουμένων.


Οι διοικητικές διαφορές είναι οι πάσης φύσεως υποθέσεις που γεννώνται στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοσίας Διοικήσεως και της άσκησης υπ' αυτής της δημόσιας εξουσίας (ρυθμιστικής / περιοριστικής, κανονιστικής, παροχικής). Τα πάσης φύσεως διοικητικά όργανα, μονοπρόσωπα ή συλλογικά, ουχί σπανίως λειτουργούν κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους πολίτες. Οι πράξεις, όμως, αυτές, όπως και οι παραλείψεις των οργάνων της πολιτείας, ελέγχονται από τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας (ανάλογα με την φύση της διαφοράς και τις προβλέψεις της δικονομίας), τα οποία έχουν την εξουσία κατά το Σύνταγμα και τους νόμους που διέπουν την λειτουργία τους να ακυρώνουν ή να μεταρρυθμίζουν τις πράξεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται και η διεκδίκηση εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί ο διοικούμενος από αυτές τις  πράξεις ή παραλείψεις.

Συνήθεις Κατηγορίες Διοικητικών Διαφορών


Αστική Ευθύνη Δημοσίου & Ν.Π.Δ.Δ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 επ. ΕισΝΑΚ, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους.

Δημόσιοι Υπάλληλοι - Δημοσιοϋπαλληλικές Διαφορές

 

Οι διαφορές που ανακύπτουν από την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (διορισμός, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, προαγωγή, επιλογές σε θέσεις ευθύνης, μισθολογικές διαφορές, πειθαρχικές αποφάσεις κτλ.) άγονται προς κρίση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στον χειρισμό των υποθέσεων αυτών, έχοντας επιτύχει την έκδοση σειράς σημαντικών αποφάσεων.

Δημόσια Έργα - Προμήθειες

 

Η σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων & προμηθειών είναι ένα ειδικό γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αποτελεσματική δικαστική προστασία τόσο στο στάδιο που προηγείται της συνάψεως των συμβάσεων όσο και στο στάδιο της ερμηνείας και εκτέλεσης αυτών, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τις εταιρείες, των οποίων τα συμφέροντα διακυβεύονται συχνά από τις αυθαιρεσίες της Διοικήσεως. Το Γραφείο μας και τα έμπειρα στελέχη του, είναι εδώ για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας.

Φορολογικές Διαφορές

 

Το Γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στον χειρισμό των φορολογικών διαφορών. Η δικαστική αμφισβήτηση των πάσης φύσεως φορολογικών προστίμων (εισόδημα, ΦΠΑ, ειδικά πρόστιμα ΦΠΑ, ΚΒΣ, κτλ.), καταλογιστικών πράξεων και πράξεων που επιβάλλονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις από τις Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες, ΤΕΚ, ΠΕΚ, ΕΘΕΚ, Δήμους, Τελωνεία, κτλ., είναι ένα αντικείμενο που απαιτεί βαθιά νομική γνώση και ιδιαίτερη επιμέλεια. Το Γραφείο μας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (οικονομολόγους και λογιστές), αναλαμβάνει την υποστήριξη των υποθέσεων αυτών.

Δίκαιο της Παιδείας - Εκπαιδευτικά Ζητήματα

 

Είναι ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο αντικείμενο διαφορών, που περιλαμβάνει τόσο τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς κάθε κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης όσο και τους εκπαιδευόμενους, μαθητές και φοιτητές. Το Γραφείο μας έχει κατά κόρον χειριστεί ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών λειτουργών (μελών Δ.Ε.Π.).

Πολεοδομικές Διαφορές

 

Οι πολεοδομικές διαφορές ελέγχονται από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Ζητήματα νομιμότητας οικοδομικών αδειών, πολεοδομικών - ρυμοτομικών σχεδίων, μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής, χαρακτηρισμού κτισμάτων ως αυθαιρέτων, κατεδάφιση αυτών κόκ. ανακύπτουν συχνά. Το Γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία και γνώση στον χειρισμό των ζητημάτων αυτών, και είναι εδώ για να συζητήσει μαζί σας και να προστατεύσει τα συμφέροντά σας.

Πειθαρχικό Δίκαιο

 

Η κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας συνιστά την έναρξη μία σύνθετης διοικητικής διεργασίας, η οποία σκοπεί στην κατά νόμο απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους για τις πράξεις και παραλείψεις που τους αποδίδονται. Η πολύπλοκη αυτή κυρωτική διαδικασία έχει διάφορα στάδια, κατά την διάρκεια των οποίων ο πειθαρχικώς διωκόμενος καλείται σε απολογία, προτείνει μάρτυρες προς εξέταση, προσκομίζει έγγραφα, εγείρει ενστάσεις και αντιρρήσεις, εμφανίζεται ενώπιον του Συμβουλίου, ασκώντας τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος κόκ. Η νομική συνδρομή κρίνεται απαραίτητη ακριβώς λόγω της φύσεως της διαδικασίας και της σοβαρότητας των συνεπειών μίας πειθαρχικής καταδίκης, η οποία μπορεί να επιφέρει ακόμη και την οριστική παύση του υπαλλήλου. Το Γραφείο μας διαθέτει εμπειρία στον χειρισμό πειθαρχικών υποθέσεων και βρίσκεται εδώ για να σας συνδράμει με απόλυτη συνέπεια και εχεμύθεια.

Ατομικά Δικαιώματα &

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το Γραφείο μας έχει μακρά εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων ενώπιον του ΕΔΔΑ. Αναλαμβάνουμε προκαταρτκικά την μελέτη της υπόθεσής σας, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν συντρέχει παραβίαση της Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι Δικηγόροι του Γραφείου μας γνωρίζουν άριστα την νομολογία του Δικαστηρίου και με την εμπειρία που διαθέτουν, θα σας ενημερώσουν για τις δυνατότητες που έχετε να διεκδικήσετε το δίκαιο σας ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου ένεκα παραβίασης των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η Σύμβαση. Μετά την σύνταξη και την κατάθεση της ατομικής προσφυγής στην Γραμματεία του Δικαστηρίου, το τελευταίο ελέγχει το παραδεκτό του ενδίκου βοηθήματος και κινεί την προβλεπόμενη στην Σύμβαση διαδικασία προκειμένου να ελέγξει κατ' ουσίαν την βασιμότητα της κρινομένης προσφυγής.