ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣWELCOME TO OUR LAW OFFICECONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*
N. KONDYLIS & PARTNERS' LAW OFFICE
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΔΔΑ)
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ"
ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν. 3986/2011
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΓΗΣ
ΤΑΔ-ΕΤΑΔ

Ενδεικτική επιλογή αποφάσεων από την νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων για διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν από την διαδικασία των προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών καθηγητών στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (ΤΑΔ-ΕΤΑΔ)

 
ΔΕΦΑ 997/2010
«….με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών προβάλλει ότι κατά παράβαση της αρχής της αξιοκρατίας, της ισότητας των ευκαιριών για σταδιοδρομία στο Δημόσιο και του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος, ο νομοθέτης επέλεξε τελείως συμπτωματικά και αυθαίρετα α) ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό της προπονητικής εμπειρίας των υποψηφίων, μόνον, την για δύο έτη, μέσα στην τελευταία τετραετία, εμπειρία αυτών, και β) για τη μοριοδότηση του πτυχίου τα χρόνια που παρήλθαν από τη λήψη αυτού, μέχρι την υποβολή της αίτησης πρόσληψης. Με τον περιορισμό δε αυτόν, κατά τον αιτούντα, μειώθηκε, η δυνατότητά του για μοριοδότηση της μεγάλης προπονητικής του εμπειρίας, την οποία θα μπορούσε να θέσει ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ., και η οποία, αν λαμβανόταν υπόψη, θα του έδινε τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των συνυποψηφίων του. Ο λόγος αυτός, ανεξαρτήτως του ότι προβάλλεται στο σύνολό του αορίστως, είναι απορριπτέος και ως αβάσιμος, διότι ο νομοθέτης είναι κατ΄ αρχήν ελεύθερος να καθορίζει τον τρόπο διακρίβωσης της ικανότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εκπαιδευτικού τους έργου, προκρίνοντας τα κριτήρια εκείνα που θεωρεί ότι εξυπηρετούν καλύτερα το δημόσιο συμφέρον (πρβλ. ΣτΕ 3462/2007, 1434/2005, 3675/2001 κ.α.). Στην προκείμενη δε περίπτωση ο κανονιστικός νομοθέτης προέκρινε ως κριτήριο επαρκές για την προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα Τ.Α.Δ. - Ε.Τ.Α.Δ., εκ μέρους των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, τη διετή τους εμπειρία, η οποία θα είχε προσφερθεί κατά τα προηγούμενα τέσσερα έτη πριν την πρόσληψή τους. Περαιτέρω δε, οι προαναφερόμενοι ισχυρισμοί του αιτούντος, κατά το μέρος που αμφισβητούν την ουσιαστική ορθότητα των επιλογών του κανονιστικού νομοθέτη είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι…».
 
ΔΕΦΑ 15/2009
«…οι καθηγητές φυσικής αγωγής που θα διδάξουν στα ανά την επικράτεια ΤΑΔ - ΕΤΑΔ αξιολογούνται από ειδικώς συγκροτούμενες κατά νομό ή νομαρχία τριμελείς επιτροπές, στις οποίες διαβιβάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μετά των σχετικών δικαιολογητικών και οι οποίες, αφού συνέλθουν και επιληφθούν των αιτήσεων αυτών, συντάσσουν ακολούθως αναλυτικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων κατά άθλημα και ΤΑΔ-ΕΤΑΔ , ως και κατά φθίνουσα σειρά μορίων. Κατά των αξιολογικών αυτών πινάκων χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ), δικαίωμα για την άσκηση της οποίας έχει ο μετάσχων στη σχετική διαδικασία υποψήφιος, ο οποίος παραπονείται είτε για τη σειρά εγγραφής του στον οικείο πίνακα αξιολόγησης είτε για την παράλειψη εγγραφής του σ' αυτόν. Περαιτέρω, εάν μετά από άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής υπό συγκεκριμένου υποψηφίου και αποδοχή αυτής υπό της ΚΕΑΤ τροποποιηθεί ο αξιολογικός πίνακας και ως εκ της τροποποιήσεως αυτής αλλάξει δυσμενώς η σειρά εγγραφής άλλου υποψηφίου, τότε ο τελευταίος δικαιούται να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της αποφάσεως που δέχθηκε την ενδικοφανή προσφυγή, εφόσον δεν είχε ο ίδιος παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής ούτε είχε κληθεί να διατυπώσει τις απόψεις του επ΄ αυτής, η δε ΚΕΑΤ υποχρεούται να εξετάσει την ενλόγω αίτηση θεραπείας (πρβλ ΣτΕ 1111/2005)…».
 
ΔΕΦΑ 786/2009
«…σύμφωνα με την αιτιολογία της … πράξης της Κ.Ε.Α.Τ., δεν μοριοδοτείται η προπονητική εμπειρία της αιτούσας διότι η υπογραφείσα … σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διαρκείας ενός έτους, μεταξύ αυτής και του Αθλητικού Συλλόγου …, δεν αναφέρει αγωνιστικές κατηγορίες στις οποίες η αιτούσα ήταν προπονήτρια, η δε βεβαίωση του Συνδέσμου Ελληνικών Γ. και Αθλητικών Σωματείων …, με την οποία βεβαιώνεται ότι, βάσει του αρχείου της Ε.Α.Σ. Σ. και των βεβαιώσεων του Συλλόγου του, η αιτούσα είναι προπονήτρια Στίβου στο Σωματείο … και συμμετείχε στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Παίδων - Κορασίδων και άνω κατά το έτος 2007, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των επίμαχων αγωνιστικών κατηγοριών, καθόσον η βεβαίωση αυτή έχει υποβληθεί εκπροθέσμως , ήτοι μετά το χρόνο υποβολής της περί προσλήψεως στα Τ.Α.Δ. - Ε.Τ.Α.Δ. αιτήσεώς της. Όμως, σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω συμβάσεως σ' αυτήν αναγράφεται ότι η αιτούσα, ως αναγνωρισμένη προπονήτρια και κάτοχος ΤΕΦΑΑ , με ειδικότητα Στίβου, είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται, να κατευθύνει και να παρακολουθεί όλες τις προπονήσεις των αθλητών , η δε εργασία της πρέπει να αποβλέπει στην επίτευξη των αθλητικών στόχων του Σωματείου και στην ανάπτυξη και εξάπλωση του αθλητισμού στην περιοχή, καθοριζομένων των ημερών και των ωρών της απασχολήσεως της με βάση τις ανάγκες του Σωματείου και των αθλητών. Από τις ως άνω συμβατικές υποχρεώσεις της αιτούσας σαφώς προκύπτει η απασχόληση της με το στίβο χωρίς περιορισμό στην αγωνιστική κατηγορία των αθλητών που επρόκειτο να προπονήσει, ήτοι η απασχόληση της ως προπονήτριας στίβου όλων ανεξαιρέτως των κατηγοριών του συγκεκριμένου συλλόγου, η οποία άλλωστε από κανένα απολύτως στοιχείο του φακέλλου δεν αμφισβητείται. Τα ανωτέρω, εξάλλου, ισχύουν ανεξαρτήτως της υπάρξεως της προαναφερόμενης βεβαιώσεως του Σ., η οποία δεν προσκομίστηκε από την αιτούσα μαζί με την περί προσλήψεως αίτησή της, αφού δεν αποτελούσε απαραίτητο κατά νόμο δικαιολογητικό, όπως τέτοιο αποτελούσε η υπ' αυτής νομοτύπως και εμπροθέσμως υποβληθείσα υπ' αριθμ. πρωτ. …  βεβαίωση του Ε.Α.Σ. Σ. …, με την οποία βεβαιώνεται η βάσει του προαναφερόμενου συμβολαίου εργασιακή της σχέση με τον Αθλητικό Σύλλογο κατά το τελευταίο τρίμηνο του επίμαχου συμβατικού χρόνου. Κατ' ακολουθία, μη νομίμως αφαιρέθηκαν από την αιτούσα τα … μόρια για την ιδιότητά της ως εν ενεργεία προπονήτριας και για την προπονητική της εμπειρία, ακυρωτέα δε εκ του λόγου τούτου παρίσταται η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της υπό κρίση αιτήσεως».

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ|WELCOME TO OUR LAW OFFICE|CONTACT US / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ *ΝΕΟ*